Winkelwagen  

Geen producten


0,00 € Totaal

Afrekenen

nl Néerlandais (Dutch)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Iedere bestelling veronderstelt met volle recht de volledige aanvaarding van
deze verkoopsvoorwaarden door de koper; zonder ons voorafgaandelijk schriftelijk
akkoord kan op geen enkele manier van deze voorwaarden afgeweken worden.

2. De overeenkomsten gesloten met onze afgevaardigden, onze vertegenwoordi-
gers of met hun agenten, dienen, om geldig te zijn, bekrachtigd te worden door
onze Directie, die alleen onze vennootschap verbindt.

3. Onze prijzen worden steeds zonder verbintenis opgegeven en zijn onderhevig
aan de eventueel door ons bedrijf vast te stellen wijzigingen sedert de aanbiedin-
gen en orderbevestigingen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor de defini-
tieve eindprijs in rekening te brengen, gebaseerd op het aan ons door de leveran-
ciers berekende bedrag. Alle wijzigingen welke intreden komen ten laste van de
kopers, inbegrepen deze veroorzaakt door lasten, taksen, invoerrechten, koerswij-
zigingen, enz...

4. De leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting gegeven en zijn niet
bindend. De vertragingen kunnen uit hoofde van de kliënt geenszins, hetzij het nie-
tig verklaren van de bestelling, hetzij de verbreking ervan, rechtvaardigen. In geen
geval zullen wij gehouden zijn enige vergoeding te betalen uit hoofde van vertra-
ging.

5. Indien de uitvoering van onze verplichtingen verhinderd wordt door een onbe-
kende oorzaak, namelijk door toeval of overmacht zal de uitvoering van het kontrakt
geschorst worden indien de verhindering tijdelijk is, en nietig verklaard worden
indien deze verhindering definitief is.

6. Geen enkele terugzending van goederen, van welke aard ook, zal aanvaard wor-
den zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord.

7. Wat de bestemming van de goederen en de bestellingsvoorwaarden betreft, zal
behoudens uitdrukkelijke tegenstrijdige overeenkomsten door ons aanvaard, de
levering beschouwd worden als zijnde uitgevoerd in onze magazijnen voor de ver-
zending. De levering wordt uitgevoerd, hetzij door gewoon bericht van ter beschik-
kingstelling, hetzij door aflevering der goederen aan een expediteur of transporteur
door de kliënt aangesteld of bij gebreke van deze aanduiding, door ons te kiezen.

8. Het vervoer van goederen gebeurt voor rekening en verantwoording van de
koper, zelfs in geval van verkoop franco - bestemming. De vervoerkosten worden
gegeven ten titel van inlichting en zonder verbintenis van onzentwege.
De verkochte goederen blijven onze eigendom totdat de prijs volledig betaald is. De
koper is nochtans verantwoordelijk voor het verlies ervan, zelfs door toeval of over-
macht.

9. Elke klacht dient gemaakt te worden per fax, email of per brief binnen 8 dagen
van ontvangst der goederen, die bij gebreke hieraan, beschouwd zullen worden als
zijnde door de koper aanvaard. In geen enkel geval kunnen wij verantwoordelijk-
heid opnemen voor klachten die vallen buiten de waarborgen toegestaan, door
onze leveranciers (voor producten niet door ons gefabriceerd). In geval van een
door ons erkend gebrek of vergissing, zijn wij verantwoordelijk voor het terugnemen
en het vervangen van hetgeen niet met de bestelling overeenstemt of dat het voor-
werp zou uitmaken van vergissing van onzetwege, zonder dat de koper schade-
vergoeding zou kunnen eisen.

10. De BTW van toepassing op het ogenblik van de bestelling of in de toekomst is
ten laste van de kliënt.

11. Al onze facturen zijn contant betaalbaar bij levering:

a) elk uitstel van betaling heeft een vermeerdering tot gevolg, onmiddellijk inbaar en
zonder verwittiging, van 12% op jaarbasis, verhoogd met een forfaitaire en onbe-
twistbare intrest van 15%, met een minimum van 75.00 euro. Buiten deze intresten
kan het bedrag van onze facturen worden verhoogd met 12,50 euro voor een ver-
zending en met 25,00 euro voor een persoonlijke verplaatsing.

b) Elk protest dient, om ontvankelijk te zijn, aangetekend te worden verzonden, bin-
nen de 8 dagen, vanaf de ontvangst van de factuur.

c) In geval van betwisting, zijn enkel de rechtbanken van ons rechtsgebied
bevoegd.

12. Indien de kredieten der aankoper verminderen, behouden wij ons het recht
voor, zelfs na gedeeltelijke levering van goederen, van de aankoper geschikte
waarborgen te eisen teneinde een goede uitvoering van de genomen verbintenis-
sen na te leven. Weigering hieraan te voldoen, geeft ons het recht gans of gedeel-
telijk de aankoop te vernietigen.

13. In geval van niet-betaling van een factuur op de aangeduide vervaldag, behou-
den wij ons het recht voor de onmiddellijke betaling te vorderen van alle nog niet
vervallen facturen.

14. Het aanvaarden van wissels ter betaling kan in geen enkel geval tot schuldver-
nieuwing aanleiding geven.

15. Bij bestellingen, kleiner dan E 500 (BTW niet inbegrepen), zullen administra-
tieve kosten aangerekend worden.

16. Copyright betreffende de gebruiksrechten en het gebruik van teksten, illustra-
ties en fotoʼs zoals terug te vinden op de site: www.vajra.be en de productcataloog
van Vajra. Elk gebruik, voor welk gebruik dan ook van voornoemde teksten, docu-
menten, fotoʼs en gepresenteerde informatie, zelfs als het gaat over een gedeelte
of een uittreksel uit voornoemde, kan enkel gebeuren na schriftelijke voorafgaande
goedkeuring van VAJRA bvba.
Wordt verstaan onder gebruik: afdrukken of versturen van de gehele of gedeel-
telijke informatie, onder welke vorm dan ook, bijvoorbeeld gedrukt, in elektronische
vorm (e-mail) of via eender welke informatiedrager.

17. De koper verbindt er zich toe de bij ons aangekochte goederen niet via
het Internet te verkopen, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks(behalve mits
schriftelijke toestemming van VAJRA B.V.B.A.).

18. In geval van betwisting zijn de rechtbanken te Brussel de enige bevoegde.